Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Evangeliegemeente Morgenstond Pijnacker.

Samenkomst
Onze samenkomst begint om 10:00 uur en wordt gehouden in de aula van het Stanislascollege aan de Sportlaan 3a in Pijnacker.
Graag ontmoeten wij u een keer in onze zondagse samenkomst.

Contact
Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op, wij zijn bereikbaar op het mailadres info@morgenstondpijnacker.nl.

Visie
De visie voor onze gemeente is afgeleid van de opdracht die Jezus Christus aan zijn volgelingen gaf in Matteüs 28:18-20

En Jezus trad naderbij en sprak tot hen zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heeft. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Wij willen allereerst een gemeente zijn die zich uitstrekt naar de mensen om ons heen, door het evangelie uit te dragen en hen zo met Jezus Christus in contact te brengen; een gemeente die discipelen van Jezus voortbrengt.

Daarnaast willen we ook nood ledigen waar we dat kunnen, zowel thuis als elders in de wereld.

Vervolgens willen we een gemeente zijn waar toewijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus centraal staat en waar de doop het startpunt is van discipelschap

Tenslotte willen we een gemeente zijn waar geleerd wordt om vanuit de kracht van de Heilige Geest en in eenvoud in praktijk te brengen wat Jezus Christus ons heeft voorgehouden: God liefhebben en aanbidden, Zijn Woord in praktijk brengen en zorg dragen voor elkaar.

Giften
Als u een gift wil geven aan onze gemeente dan kunt u deze gift overmaken op naam van EGM Pijnacker naar IBAN:  NL37RABO0142891835 of NL15INGB0008119523

Giften voor onze zendingsprojecten kunt u ook overmaken op bovengenoemde banknummers  graag onder vermelding van het project waar u de gift aan wilt geven.

Evangeliegemeente Morgenstond Pijnacker heeft een ANBI status en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.